FELICES FIESTAS

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia desea a todos sus socios, amigos y simpatizantes 
Felices Fiestas y Próspero Año 2015
spacer

ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA DE CONCURSOS DE ACTIVIDADES

Disfruta de la naturaleza con los concursos de actividades que el Club tiene establecidos para sus socios y obtendrás un bonito trofeo al finalizar cada uno.
Se acaba de hacer público el nuevo modelo de parte de actividades siendo el único válido a partir de ahora.  Rellénalo exponiendo las actividades realizadas y no olvides indicar el concurso en el que participas. Entrégalo en el Club, o simplemente envíalo por correo electrónico a info@trevinca.es.


ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA DE CONCURSOS DE ACTIVIDADES

A Xunta Directiva do Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia acordou, en reunión mantida o 22 de decembro de 2014, a modificación da Normativa de Concursos de Actividades, vixente ata ese momento, quedando polo tanto anuladas as anteriores de 1987, 2004 e 2008.

A nova normativa modificada, que entrará en vigor a partir do 1 de decembro de 2014 é a seguinte:

NORMAS XERAIS

- Para iniciar a participación en calquera dos concursos, comunicarase a mesma por escrito ao Responsable de Concursos, entregando o “Parte de Actividades” no Local Social ou ben a través do fax ou correo electrónico. Todos os partes se cubrirán de forma individual, indicando o tipo do concurso, data e firma do socio.

- Os concursos faranse de forma correlativa, tal como figura nas presentes normas, comezando polo de categorías, que son obrigatorias para todos os demais, podendo realizar unicamente un concurso ao ano.

- Só se permitirá repetir un monte 2 veces no mesmo ano no concurso de metros.

- No día, non será válido máis dun cume e este non será nunca inferior aos 300m. En xeral, para calquera concurso, non está permitido máis dunha actividade por día.

- O período para realizar os distintos concursos será o comprendido entre o 1 de decembro e o 30 de novembro, debendo estar finalizados dentro deste intervalo de tempo, os que sexan anuais.

- É obrigatorio entregar os partes das actividades realizadas dentro dos 30 días seguintes á realización das mesmas. Débense utilizar para iso os impresos que o club facilita no local social ou na páxina Web. Os partes entregados fóra dese tempo non serán válidos, salvo autorización da Xunta Directiva.


- Todo parte que careza de datos suficientes ou se observe no mesmo falseamento ou mala fe, será invalidado automaticamente e no caso dos últimos supostos, aplicarase a sanción á que houbera lugar.

- Non se terán en conta os cumes principais que non se axusten á nomenclatura e á altura dos mapas do IGN de España, de escala 1:25000, e en xeral, non se terán en conta as cotas secundarias moi próximas á principal, nin os cumes estranxeiros que non sexan perfectamente identificados.


- Todo socio do club que realice actividade para calquera dos concursos establecidos, estará en posesión da Licenza Federativa da F.E.D.M.E. Agás para os Concursos de Metros e o de Teitos de España, a licenza será emitida a través do Club Peña Trevinca M.G.

- Os socios que participen nos Concursos de Actividades e realicen os mesmos dentro dos prazos e normas establecidas, serán obsequiados cun diploma ou trofeo que faga referencia ao concurso conseguido. Para isto tamén será obrigatorio realizar, cando menos, unha actividade das organizadas polo club dentro do período de concursos.

- O Club Peña Trevinca, a través dos seus Órganos de Dirección, resérvase o dereito a modificar a inclusión, exclusión, nomenclatura, altura, ou calquera outra precisión de montes e actividades que afecten aos concursos, baseándose sempre en medicións e cambios efectuados por Organismos Oficiais.

Nota: respectaranse as condicións existentes no momento de ter iniciado o concurso a aqueles socios que o tiveran aberto con anterioridade a esta modificación.


spacer

CONCURSOS PARA SOCIOS ADULTOS

3ª CATEGORIA: 15 MONTES de MÁIS DE 600m e 2 de MÁIS de 700m (1 ano)
2ª CATEGORIA: 15 MONTES de MÁIS DE 800m e 3 de MÁIS de 900m (1 ano)
1ª CATEGORIA: 20 MONTES de MÁIS DE 800m e 4 de MÁIS de 1000m (1 ano)
PREMIO EN CADA CATEGORÍA a elixir : TROFEO OU DIPLOMA.

* CONCURSO DE PARELLAS DE MONTES: a elixir 15 PARELLAS de montes da lista proposta. Tamén terán validez 3 parellas, como máximo, das propostas nas actividades organizadas polo club. Esta opción deberase comunicar ao vocal responsable dos concursos facéndoo constar no parte.
PRAZO: 1 ANO. PREMIO: TROFEO.

* CONCURSO DE TRAVESÍAS DE MONTAÑA: a elixir 15 TRAVESÍAS da lista de 30 propostas. Tamén terán validez 3 travesías, como máximo, das propostas nas actividades organizadas polo club. Esta opción deberase comunicar ao vocal responsable dos concursos facéndoo constar no parte. 
PRAZO: 1 ANO. PREMIO: TROFEO.

* CONCURSO CENTENARIO: 100 MONTES de máis de 500m. Poderán realizalo aqueles socios que realicen sucesivamente as categorías 3ª, 2ª e 1ª e os concursos de Parellas e Travesías.  
PRAZO: 2 ANOS MÍNIMO, 4 ANOS MÁXIMO. PREMIO: 1ª VEZ TROFEO. VECES SUCESIVAS: DIPLOMA.
- Só será válido un cume por día, non podendo facer o mesmo día ningunha actividade para calquera outro concurso. Os montes nunca serán repetidos.
- Este concurso poderase repetir as veces que se queira.

* CONCURSO DE CAMPAMENTOS: 12 CAMPAMENTOS en montes de máis de 500m, 2 CAMPAMENTOS en montes de máis de 1000m e 20 CUMES de máis de 500m.
PRAZO MÁXIMO: 2 ANOS . PREMIO: TROFEO.
- Consiste en pasar a noite acampado nas proximidades do monte realizado previamente, podendo ao día seguinte ascender outro cume próximo ( non vale o mesmo) acumulable para completar os 20 cumes do concurso.

* MEMORIAL ANGEL VILLAVERDE: A elixir 25 CUMES da lista proposta. Só será válido un por día.
PRAZO: 2 ANOS MÁXIMO. PREMIO: TROFEO (Hórreo de prata ou similar).

* CONCURSO SUPER CENTENARIO: 100 montes de máis de 1000m.
PRAZO MÍNIMO 3 ANOS e MÁXIMO 5 ANOS. PREMIO 1ª VEZ TROFEO, SEGUINTES VECES DIPLOMA.
- Poderase realizar unha vez acabados todos os anteriores.
- Este concurso poderase repetir as veces que se queira.

*CONCURSO DE VETERANOS: 15 PARELLAS, 8 TRAVESÍAS, 8 CAMPAMENTOS en montes de máis 600m, 20 CUMES de máis de 600m, 5 CUMES de máis 1000m, e 3 de máis de 2000m. 
PRAZO: 2 ANOS. PREMIO: TROFEO.
- Poderán realizar este concurso todos os socios que completen sucesivamente os anteriores, sendo este o final do ciclo e resumo deles.

OUTROS CONCURSOS E NORMAS ESPECÍFICAS PROPIAS

*CONCURSO TEITOS DE ESPAÑA: 50 CUMES. PRAZO ILIMITADO
PREMIO a elixir: TROFEO OU DIPLOMA.
- Poderán participar todos os socios maiores de 15 anos e unicamente basta con ter realizadas 3ª, 2ª e 1ª categoría, facendo soamente un cume por día, non podendo realizar actividade para outro concurso nese mesmo día.
- Este concurso está baseado no libro de “Os Teitos de España” de José Martínez Hernández (ed. Desnivel)
- No caso de que un monte sirva de teito a dúas provincias, fixouse un monte alternativo a realizar neste concurso, non sendo válido o mesmo para ambas.

*CONCURSO DE PARTICIPACIÓN: a única condición é a participación nas actividades que realiza o club nas modalidades de Sendeirismo e Montañismo. 
PRAZO ANUAL. PREMIO a elixir: TROFEO OU DIPLOMA.
- Consiste en participar en, polo menos, todas menos unha das actividades dun día que organiza o club durante o período de concursos ou, en todas menos unha, das actividades organizadas polo club de dous ou máis días.
- Os partes cubriraos o vocal responsable da actividade, a quen se lle comunicará a intención de realizar este concurso na 1ª saída que se participe.
- Poderase repetir as veces que se queira.

*CONCURSO DE SENDEIROS: sendeiros por etapas segundo lista. PRAZO: UN ANO
- Poderán participar calquera socio, tanto infantil como adulto, e consiste en percorrer as 25 etapas da lista de sendeiros proposta, tanto GR como PR.
- Unicamente será válida unha etapa por día e deberá especificarse o inicio e final de cada etapa no parte de actividades.
GR 58 S. dás Greas: 202km 10 etapas desde Vigo (Cotogrande) a Vigo (Aeroporto)
GR 94 S.Rural de Galicia: 138km 6 etapas Desde Vigo (A Madroa) a Santiago (catedral)
GR 53 Panorámico de Vigo: 58,2km 2 etapas.
PRG 164 Senda da Fraga do Barragán: 17,3 km 1 etapa
PRG 119 Ruta do Xabriña 17 km 1 etapa
PRG7 8 Leiro-Pena Corneira: 9km 1 etapa. Desde Leiro ata Lama (Pena Corneira)
PRG 67 Sendeiro Histórico de Mos: 17,8km 1 etapa.
PRG 132 Ruta dos Montes de San Cibrán 12,83 km 1 etapa
PRG86 Sendeiro Viñedos dá Ribeira Sacra: 13,3km 1etapa

PREMIOS ÁS ACTIVIDADES

Consideramos agrupar neste apartado a aqueles premios nos que non é preciso inscribirse, coma se se tratase dun concurso, e que son de aplicación xeral a todos os socios do club, incluídos os Infantís-Xuvenís.

ACUMULACIÓN DE METROS: acumulación de 150.000m. 250.000m, 500.000m. e 1.000.000m e así sucesivamente cada 500.000m.
PRAZO ILIMITADO. PREMIO A elixir: TROFEO OU DIPLOMA.
- Estes concursos son válidos para todos os socios e consisten na acumulación de metros de todos os cumes ascendidos, co club ou de forma particular, ata chegar ás cifras indicadas, sen haber limitación de tempo en ningunha delas. Todos os que cheguen á cantidade de 150.000m poderán continuar: 250.000m, 500.000m, 1.000.000m e así sucesivamente cada 500.000m. De alcanzar dúas acumulacións nun ano, obterase unicamente trofeo pola maior.spacer

CONCURSOS PARA SOCIOS INFANTÍS ATA 15 ANOS (inclusive)


3ª CATEGORÍA: 8 MONTES DE MÁIS de 300m ( 1 ano)
2ª CATEGORÍA: 10 MONTES DE MÁIS de 400m (1 ano)
1ª CATEGORÍA: 12 MONTES DE MÁIS de 500m (1 ano)
PREMIO EN CADA CATEGORÍA: a elixir TROFEO ou DIPLOMA

* CONCURSO TEITOS DE GALICIA: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres Categorías e consiste en ascender os dous cumes mais altos das catro provincias. 
PRAZO: 1 ANO . PREMIO: TROFEO
Pena Trevinca Sur

San Mamede

Mustallar

Pía Páxaro

Nª Sª do Faro

Faro de Avión

Pilar

A Moa/Pindo
Ourense

Ourense

Lugo

Lugo

Pontevedra

Pontevedra

A Coruña

A Coruña
2.127

1.619

1.935

1.611

1.177

1.154

   803

   627

* CONCURSO EDELWEISS: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres categorías e consiste en: 25 MONTES DE MÁIS DE 400m de altitude e 5 CAMPAMENTOS en cumes non inferiores aos 400m.
PRAZO: 2 ANOS. PREMIO: TROFEO

Unha vez cumpridos os 15 anos de idade os socios infantís pasarán automaticamente a puntuar nas categorías de maiores, empezando pola 3ª categoría. Se cumpren esa idade durante o período de concursos respectaráselles o concurso que estean facendo ata que o finalicen.
spacer

Belén de Cumes e Marcha do Pavo Domingo 21 de Decembro


Aquí podéis ver algunas fotos de la colocación del Belén junto a la Virgen de A Franqueira y de la posterior “marcha del pavo” que este año tuvo como flamantes ganadores a Pura y José Antonio. Como es costumbre, finalizamos la etapa con la degustación de un magnífico cocido del que dimos buena cuenta todos los participantes.

Agradecer a los organizadores Ángel y Pedro y a sus incansables ayudantes Requejo, Grova y Paco el esfuerzo realizado para que todos pudiésemos disfrutar de un día repleto de buenos momentos y muchas risas. (Este año se “estiraron” un poquito más y contrataron buen tiempo) Gracias!Fotos Belén de Cumes e Marcha do Pavo 2014

Atopámonos diante da derradeira actividade deste ano 2014 que está a piques de rematar. Foi este un ano especial por diferentes motivos: o Club cumpriu o seu 70º aniversario e os que agora estamos a disfrutar das actividades e do bo ambiente que nelas se respira, temos que valorar e agradecer o traballo de tantas persoas que nos precederon, e que fixo posible que Peña Trevinca siga gozando na actualidade dunha excelente saúde.
Tamén neste ano 2014 rendemos unha sentida homenaxe a dous socios que nos deixaron e que no Club recordaremos con fondo sentimento, Abel Alonso e Pepiño Costas.
Rematamos un proceso electoral que transcorreu con total normalidade, no que a Presidencia que ostentaba Pedro Outón Nieto foi sustituída por Carlos Garrido Costas. Desexámoslle a Carlos e a toda a Xunta directiva moitos éxitos e ofrecémoslle a nosa colaboración.
Pois ben, toca agora levar adiante unha actividade que se vén celebrando no Club dende hai moitos anos e que sempre tivo unha moi boa acollida: o Belén de Cumes e a Marcha do Pavo. Trasladarémonos en autobús ata o Santuario da Franqueira. Todos xuntos iniciaremos a andaina ata o Chan do Marco e colocaremos o Belén o carón da imaxe da Virxe da Franqueira que, según contan, aparecéuselle neste lugar a uns paisanos que andaban por alí coidando do gando. Despois de botar uns grolos de viño doce, comer unhas lambetadas e adicarlle unhas panxoliñas ao noso Xesús, daremos a saída aos participantes na Marcha do Pavo. O primeiro control será no Chan de Rei. O segundo control, na Ermida do San Fins e a chegada, na Igrexa de Cabeiras onde nos estará agardando o autobús para levarnos ata Arbo e no restaurante “Os Pirus” poder disfrutar dun excelente cocido regado cun delicioso tinto do Condado.
Rematado o xantar, e despois de calculados os tempos das parellas participantes, farase entrega dun fermoso pavo á parella gañadora. Tamén haberá sorpresas agradables.
Podes anotarte formando parella con quen ti desexes. De non ser, así fariámolas no Club. Anímate a participar, de seguro que disfrutaremos todos dunha estupenda xornada montañeira, gastronómica e festiva que mellorará os lazos de unión que hai dentro do noso Club. Agardámoste.
 


ATENCIÓN: Para que o Restaurante poida facer as súas previsións con tempo, a lista ábrese o Martes día 9 de Decembro e péchase o martes día 16. 

Sairemos o domingo ás 8 de Praza España.
spacer

Charla-proxección Grandes Jorasses

Extremadamente interesante, amena y detallada fue la charla que nos ofreció el pasado sábado Carlos Garrido Iglesias. Sólo podemos dar las gracias por hacernos participar de tan increíble aventura, la cual, la mayor parte de los mortales únicamente podemos soñar. Gracias Carlos!


Charla-proxección con Carlos Garrido Iglesias da escalada cara Norte Grandes Jorasses vía Colton Macintyre 
SÁBADO DÍA 20, 19: 30 HORAS
 


spacer

Festa Nadal 2014


Algunas de las instantáneas de la entrega de trofeos y diplomas del pasado viernes. Enhorabuena a los premiados, gracias a todos los que esa tarde nos quisistéis acompañar y en particular a Tomás que año tras año, de forma incansable, ejerce de magnífico maestro de ceremonias con su particular sentido del humor, imaginación y profesionalidad a la hora de saber entretener. En un año esperamos volver!

 Unha data agardada que vén lembrarnos que o ano está a piques de rematar. 
Moitas saídas xuntos, madrugóns, molladuras, e moitos momentos de ledicia os que vivimos ao longo deste ano. Xuntarémonos logo nese acto, para felicitar a todos aqueles que conqueriron algún trofeo e para desexármonos sorte e saúde para o ano que vén. Unha festa con moitísima tradición no club, á cal acudimos con algún “presente”, para compartir cos nosos amigos. En definitiva, un día no que todos facemos CLUB, e abofé que grazas a iso, o local fáisenos pequeno nesta data. Por este motivo, o mesmo que en anos anteriores, en primeiro lugar faremos a entrega de trofeos no Salón de Actos dos P. Capuchinos, a carón do noso club, na Rúa Vázquez Varela nº 15. Unha vez remate este acto, achegarémonos ao noso local para festexar estas datas todos xuntos compartindo os manxares que voluntariamente cada un aporte.

CONTAMOS CON TODOS VÓS. ¡¡¡¡BO NADAL!!!


spacer

1ª Entrega "TREVINCA, Setenta años en la cumbre"

Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles”(Bertolt Brecht)

El trabajo que hoy iniciamos pretende ser un reconocimiento a todos aquellos que a lo largo de más de setenta años trabajaron muy duramente para conseguir lo que es hoy nuestro club, Peña Trevinca Montañeiros de Galicia.
Nuestro reconocimiento no solo a aquellos soñadores de las bicicletas y los esquís que, en un medio absolutamente hostil, fueron capaces de “lanzar la simiente”. Reconocimiento a aquellos otros que en los años oscuros fueron capaces de poner un pie en el quicio de la puerta evitando que esta se cerrara. Reconocimiento en fin para los que a la estela de los anteriores fueron capaces de llevar al club a los niveles que hoy conocemos, en lo que se puede considerar como su época dorada en el aspecto social y deportivo.

Hace ahora justamente cinco años. A raíz de la celebración del 65ºaniversario del club iniciábamos un proyecto para dar a conocer a nuestros asociados un breve resumen de la historia del club con la pretensión, entre otras, de “Difundir el orgullo de sentirse trevinco y de pertenecer a una entidad con un pasado digno de ser conocido”.
La publicación denominada “Páxinas Históricas” se difundía en papel como parte separable del Boletín Mensual. Muchos de vosotros seguramente por una u otra razón no los habéis ojeado nunca. No pretendía ser un relato histórico al uso relatando la vida del club desde su nacimiento hasta nuestros días. Más bien iba dirigida a sacar a la luz la gestación de la sociedad, realmente interesante, y muy especialmente reconocer el mérito de los fundadores y por ende la de los Presidentes, ocho en concreto, que fueron capaces de mantener viva la llama de lo que hoy es Peña Trevinca.
Lo que en un principio estaba previsto que se publicase a lo largo de tres o cuatro meses, finalmente se alargó a quince. Entonces, nos despedimos con un “hasta pronto” convencidos que en cualquier momento se retomaría el tema.

El tiempo ha llegado. Con las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales Trevinca se dispone a aproximarse más a los socios a la vez que espera de estos una mayor participación en la vida social y deportiva .
Esperamos que con la puesta en marcha de este Blog, todos os convirtáis en lectores asiduos y participativos. La colaboración será apreciada y casi obligatoria. Cualquiera podrá aportar su conocimiento de hechos relativos a Peña Trevinca, que por una u otra razón crea conveniente que se conozcan, especialmente de periodos recientes que aunque resulte incomprensible son más desconocidos que los acaecidos hace sesenta o más años.
La presentación tendrá dos vertientes. La primera intentará ceñirse al relato exclusivamente cronológico de los hechos históricos conocidos. La segunda será más abierta, intentará dar a conocer cualquier dato que pueda ser de interés al lector actual con relación a los usos, costumbres y sucesos de épocas anteriores.

Como no puede ser de otro modo en la próxima entrega indagaremos en los años anteriores a la fundación del Club. Personas, entidades y objetivos serán objeto de nuestro interés hasta tratar de entender cómo, por qué y quiénes comenzaron todo esto.


Como adelanto mostramos el escudo del Centro Excursionista de Galicia, último eslabón de la cadena que contribuyó de manera imprescindible en el nacimiento de los clubes de montaña Peña Trevinca y Montañeros Celtas.

                  Fdo."Calabuch"

spacer

Proxecto 2015: 365 Imaxes

 “Fotografiar es colocar la cabeza, el corazón y el ojo sobre el mismo eje” (Henri Cartier- Bresson)Sin lugar a dudas, la principal afición que une a todos los socios del Club Peña Trevinca es un elevado amor, en muchos casos pasión, por la naturaleza sea cual sea la forma en que se manifieste. Sin embargo, a lo largo de estos años y después de tantos días, horas, minutos y segundos compartidos disfrutando de esos momentos de esparcimiento, han ido apareciendo otros nexos de unión haciendo que sean varios y diferentes los anclajes que nos mantienen más próximos.
Quizá, y sólo tal vez, uno de los más repetidos es la fotografía.
No es extraño durante nuestras relajadas excursiones, o en las más intrépidas incursiones montañeras, ver a cada paso una cámara camuflada tratando de inmortalizar la mejor de las imágenes que en ese momento la naturaleza, caprichosa, nos quiere ofrecer.
En base a esa idea y a esa afición común ha surgido este nuevo proyecto. Nos gustaría que cada día del año 2015 quedase reflejado en nuestro blog a través de una imagen fotográfica.
¿Queréis formar parte de este proyecto? La dinámica es muy sencilla. Podéis enviar cada semana 2 ó 3 fotografías que queráis compartir. Cada día será elegida y publicada una con su correspondiente título, localización y autor. Esto no quiere decir que las demás sean rechazadas, intentaremos que todas las fotografías recibidas aparezcan editadas en el blog al final de cada semana (salvo, ya sabéis, causas de fuerza mayor).
El 1 de Enero del 2015 se publicará la que marque el inicio y el 31 de Diciembre la que cierre el año.

Si os animais a participar en este creativo proyecto sólo tenéis que mandar vuestras instantáneas a la siguiente dirección de correo: comunicacion.clubtrevinca@gmail.com

¡Ahora sólo hay que esperar y ver lo que nos tiene reservado el 2015! 
Proxecto: 365 Imaxes

spacer

A Fonsagrada 6-8 Diciembre 2014

Una vez más nuestro directivo, socio, colaborador y amigo Faro nos ha llevado de la mano para descubrir bellos paisajes. El agua nos acompañó buena parte de las jornadas, suerte que en Galicia la lluvia es arte. Gracias!!!!!

Album de fotos: A Fonsagrada (6-8 Diciembre 2014)spacer

Montañismo actividades xuvenís

Disfrutad con algunas fotografías de las actividades en las que participan los miembros más jóvenes del club. Grandes!!
 
 
 

spacer

Calendario Diciembre 2014

Último calendario de actividades para este año. 
Más información en la circular de este mes:
http://www.trevinca.es/Circular_dic2014.pdf


spacer

Barranquismo para xoves FGM


spacer

Espeleoloxía actividades xuvenísspacer